ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Υπηρεσίες Ιατρείου 

  • Μικροβιολογικό
  • Αιματολογικό
  • Ορμονολογικό
  • Ανοσολογικό
  • Νεοπλασματικοί δείκτες
  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Έλεγχος γονιμότητας
  • Επίπεδα φαρμάκων
  • Strep-Test
  • Check up